Beginselen van Caribisch Bestuursrecht

ƒ;89.05
Op 10 oktober 2010 ('10-10-10') veranderde de samenstelling van het Koninkrijk der Nederlanden. Het land de Nederlandse Antillen werd opgeheven, Curacao en Sint Maarten kregen, net zoals Aruba, de status van land en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) werden onderdeel van Nederland.
Hoewel er geen verplichting bestaat tot uniforme bestuursrechtelijke wetgeving in de vier landen van het Koninkrijk, is deze wetgeving in vele opzichten vergelijkbaar. In elk geval wordt in de drie Caribische landen gestreefd naar een zo veel mogelijk uniform bestuursprocesrecht.
In dit boek worden de overeenkomstige hoofdlijnen van het bestuursrecht en de belangrijkste onderlinge verschillen en de verschillen met het Nederlands recht beschreven. Het boek is geschreven voor het Caribische universitaire onderwijs op eerstejaars bachelorniveau, maar het is ook geschikt voor het hoger beroepsonderwijs.
De belangrijkste begrippen die in dit inleidende leerboek aan de orde komen zijn cursief gedrukt. Aan het eind van elk hoofdstuk zijn verwijzingen opgenomen voor verder lezen. Achterin zijn oefenvragen opgenomen om de aangeboden kennis te toetsen.
De tekst is afgesloten in mei 2012. Niet alle vindplaatsen van de wetgeving in de nieuwe landen Curacao en Sint Maarten waren op die datum reeds bekend. In sommige gevallen wordt daarom verwezen naar wetgeving uit de voormalige Nederlandse Antillen die door de nieuwe landen is overgenomen.

You recently viewed

Clear recently viewed