Landsverordening administratieve rechtspraak Curaçao

ƒ;186.00
Nadat reeds in 1997 in Aruba een Landsverordening administratieverechtspraak (LarAUA) was ingevoerd, is in 2001 ook in de voormaligeNederlandse Antillen een Landsverordening administratieve rechtspraak(LarNA) van kracht geworden. Met de invoering van deze verordeningis beoogd dat alle overheidsbeschikkingen door debestuursrechter kunnen worden getoetst op hun rechtmatigheid. Totde herstructurering van het Koninkrijk op 10 oktober 2010 was dezelaatste verordening van kracht op de eilanden Curaçao, Sint Maarten,Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Vanaf die datum gold op Bonaire, SintEustatius en Saba de Wet administratieve rechtspraak BES (WarBES),die nog grotendeels overeenkwam met de LarNA. De Lar NA bleef tot2015 in vrijwel ongewijzigde vorm in zowel Curaçao als in SintMaarten van kracht. In 2015 werd in Curaçao echter de LarCur oponderdelen aangepast, zodat deze nu afwijkt van de variant die opSint Maarten van kracht is gebleven (LarSXM).Uitgangspunt van dit artikelsgewijs commentaar is de LarCur. Waarmogelijk en nodig wordt verwezen naar de corresponderende artikelenin de LarAUA, LarSXM en WarBES. Tevens wordt veelvuldig verwezennaar de corresponderende artikelen van de NederlandseAlgemene wet bestuursrecht, die in hoge mate verwant is aan en alsvoorbeeld heeft gediend voor de Larren en de WarBES.Deze tweede druk van het artikelsgewijs commentaar is de opvolgervan het artikelsgewijs commentaar op de Landsverordening administratieverechtspraak Nederlandse Antillen en Aruba uit 2003. Tweeauteurs van de eerste druk hebben ook aan deze tweede druk meegewerkt:prof. mr. L.J.J. Rogier, emeritus-hoogleraar Staats- en bestuursrechtaan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bijzonderhoogleraar aan de Universiteit van Curaçao, en mr. dr. J. Sybesma,hoofd juridische afdeling van de Centrale Bank van Curaçao en SintMaarten. De derde auteur mr. M.E.B. de Haseth is werkzaam bij deAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en in het kadervan een samenwerkingsproject tussen de Raad van State en hetGemeenschappelijk Hof betrokken bij de juridische ondersteuningvan het bestuursrechtelijk Hof.

You recently viewed

Clear recently viewed